Polityka prywatności

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, spełniając swój ustawowy obowiązek informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest firma CRS Ogrodowa Sp. z o.o., Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa. Nazwa handlowa CRS Clinic.

Informujemy, że Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz że w każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu, sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Polityka prywatności

Drogi Pacjencie!
Oto informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Administrator Danych Osobowych

Jeżeli jesteś Pacjentem CRS Clinic, a przy tym wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, to administratorem Twoich danych jest CRS Ogrodowa Sp. z o.o, Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa.

Dlaczego CRS Clinic przetwarza Twoje dane osobowe?

CRS Ogrodowa Sp. z o.o. jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, ma samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych Pacjentów, w celu realizacji obowiązków ustawowych, które wynikają z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Twoje dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
Dane niezbędne do udzielania świadczeń medycznych to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL jeśli został nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego. (Dz.U. 2015 poz. 2069).
Niepodanie danych niezbędnych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Zgodnie z RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagane uzyskanie zgody pacjenta.

Skąd pobieramy Twoje dane?

Dane osobowe podajesz nam sam. W celu zapisu na konsultację lekarską, fizjoterapeutyczną lub masaż a także zabiegi fizykoterapii.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

1. Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefon), na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).
2. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania Twojej dokumentacji medycznej. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).
3. Zbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, upoważnienia innych osób do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ).
4. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie bądź mailowo w celu potwierdzenia/odwołania/ przestawienia umówionej wizyty, aby przypomnieć Ci o tej wizycie, aby poinformować Cię o tym jak przygotować się do zabiegu/badania. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem).
5. Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą naszej działalności taką jak oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail lub/oraz numer telefonu. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172
PrTel w zw. z art. 10 ust. 2).
6. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe, mamy obowiązki podatkowe – wystawiamy rachunki/faktury za wykonane przez nas usługi, na których znajdują się Twoje dane. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
7. Rozpatrujemy reklamacje i dochodzimy roszczeń. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
8. Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

Twoje dane osobowe przekazujemy:

• pracownikom i współpracownikom CRS Ogrodowa Sp. z o.o., posiadającym nasze upoważnienia;
• dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych;
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie;
• dostawcom usług prawnych i doradczych;
• zleceniodawcy, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług medycznych, warsztatów edukacyjnych.

Masz prawo do:

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wycofania zgody,
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• do przenoszenia Twoich danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez CRS Ogrodowa Sp.z o.o możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@crsclinic.pl lub drogą pocztową: CRS Clinic, Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa. CRS Ogrodowa Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.
CRS Ogrodowa Sp. z .o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Polityka ciasteczek

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu CRS Ogrodowa Sp. z o.o., Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa, umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony https://www.crsclinic.pl/
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.